wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Ochrana obojživelníků v době jarního tahu

——————————————————————————————————

Poslední aktualizace této podstránky proběhla 31.12.2014.

Aktualizovaná stránka věnovaná ochraně obojživelníků na tahu je nyní umístěna zde:

http://obojzivelnici.wbs.cz/Ochrana-na-tahu.html

——————————————————————————————————

 

Ochrana putujících žab u Nadějova

Pro ochranu obojživelníků na jarním tahu byly u Panského rybníka nedaleko Nadějova v roce 2001 instalovány dopravní značky upozorňující řidiče na tah žab. V předcházejícím roce zde byl ochránci přírody zjištěn úhyn několika desítek jedinců ropuchy obecné na komunikaci.

 

Značka umístěná u silnice směrem od Nadějova do Jersína. Nalevo v pozadí Panský rybník. Foto J. Maštera

 

————————————————————————————————

Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice

I   Rok první - 2003

V dubnu a začátkem května roku 2003 probíhala poprvé za spolupráce ČSOP Jihlava a ekologického kroužku Tereza při ZŠ Kamenice akce na záchranu migrujících ropuch obecných (Bufo bufo). U Panských rybníků, ležících asi 1,5 km od obce Kamenice směrem na Třebíč, byly instalovány zábrany s padacími pastmi, do nichž byly žáby odchytávány. Poté byly přenášeny přes silnici k rybníkům, kde se rozmnožují.

V minulých letech byly na silnici vedoucí kolem těchto rybníků zjištěny až stovky přejetých ropuch, které také způsobovaly ohrožení bezpečnosti silničního provozu. ČSOP Jihlava se tuto zprávu dozvěděl teprve na začátku roku od vedoucího ekologického kroužku Tereza a zároveň zástupce ředitele ZŠ Kamenice ing. Jana Jelínka. Během jednoho měsíce byla zařízena veškerá potřebná povolení od úřadů a Správy silnic a nakoupen materiál na zábrany. Začátkem dubna byly zábrany umístěny na úseku podél silnice dlouhém cca 200 metrů. Na zábrany byla použita elektroinstalační fólie, která byla ukotvena po­mocí dřevěných kolíků. Po deseti až dvaceti metrech pak byly podél fólie zapuštěny do země kbelíky, které slouží jako padací pasti.

Instalace zábran a padacích pastí

 

   Zábrany s padacími pastmi po instalaci.

 

Pohled na zábrany v době hlavního tahu ropuch

 

Vypouštění ropuch do rybníka.

 

Od poloviny dubna byly prováděny třikrát denně kontroly sběrných nádob a odchycené ropuchy byly přenášeny k rybníku. Putování žab se díky nepříznivému počasí (teplo a sucho) protáhlo téměř na tři týdny. Největší počet odchycených jedinců za jediný den byl 112. Celkový počet zachráněných ropuch bylo 460. Kromě toho bylo odchyceno také 45 skokanů hnědých (Rana temporaria) a 2 čolci obecní (Triturus vulgaris). Dohromady 507 obojživelníků. Pouze několik jedinců ropuch zábrany obešlo a zahynulo tak na silnici. Úspěšnost záchranné akce byla tedy vysoká.

 

Kontroly a přenosy žab prováděli zejména děti ze ZŠ Kamenice pod vedením Jana Jelínka. Hodně práce, hlavně co se týče zařizování celé akce a také její koordinace, odvedl také Jaromír Maštera z ČSOP Jihlava. Dalších několik členů ČSOP se také podílelo na instalaci zábran.

Novinové články o záchraně ropuch u Kamenice

 

II   Rok druhý - 2004

Záchranná akce probíhala v roce 2004 opět od dubna do května, opět za spolupráce ZŠ Kamenice a ČSOP Jihlava. Hlavní tah ropuch vypukl v druhé polovině dubna a trval do začátku května. Celkem bylo dětmi ze ZŠ v Kamenici zachráněno 849 žab, z toho 837 ropuch obecných a 12 skokanů hnědých. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout zejména Žanetu Křípalovou a Vlaďku Beránkovou za jejich obětavý přístup k práci, který prokázaly už v minulém roce.

Budování zábran na konci března 2004.

V tomto roce je patrný výrazný nárůst počtu přenesených ropuch. Nejpravděpodobnější vysvětlení tohoto téměř dvojnásobného počtu je, že před 3-4 lety byly vhodné podmínky pro rozmnožování a tudíž v tomto období přežilo větší množství mladých jedinců, než v jiných letech (ropuchy dospívají ve třetím resp. čtvrtém roce života). Letos pak dospěli a většina z nich se vydala na svou pouť k rybníku, kde se sami vylíhli. Cestou narazili na zábrany a spadli do sběrných nádob (určitě to pro ně bylo lepší, než kdyby skončili pod koly aut, ale to si zřejmě neuvědomovaliJ). Poté byli přeneseni k cíli své cesty – Panskému rybníku u Kamenice.

Budování zábran u sněhové závěje.

Pohled na zábrany po jejich dokončení.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili letošní i loňské záchranné akce, ať už pomáhali instalovat zábrany, přenášeli žáby či zábrany sklízeli a také ÚVR ČSOP, která letošní přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

J. M.

Vybírání odchycených žab z pastí a přenášení přes vozovku.

 

III   Rok třetí - 2005

V letošním roce se již potřetí uskutečnila záchranná akce migrujících obojživelníků u Panského rybníka u Kamenice. Děti ze ZŠ v Kamenici v období duben až květen přenesli přes silnici celkem 522 obojživel­níků. Většinu opět tvořily ropuchy obecné (nikoliv ropuchy hnědé, jak bylo chybně uvedeno v denním tisku a regionální televizi!), a to 518. Dalšími zastoupenými druhy byly čolek obecný (2 ex.), skokan hnědý (1 ex.) a také překvapivě blatnice skvrnitá (1 ex.). Jedná se tak o vůbec první známou lokalitu výskytu tohoto druhu v okolí Kamenice. Je vidět, že záchranné transfery neplní pouze vlastní záchrannou, ale i výzkumnou činnost. 

 

   Budování zábran na jaře 2005. Foto M. Bartoš

 

   Vypouštění zachráněných ropuch k rybníku. Foto J. Jelínek

 

Děkuji všem, kteří se letos akce zúčastnili, ať už pomáhali instalovat zábrany, přenášeli obojživelníky či zá­brany sklízeli a také ÚVR ČSOP, která přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

J.M.

 

IV   Rok čtvrtý - 2006

V roce 2006 přinesla spolupráce ČSOP Jihlava a ZŠ Kamenice 669 zachráněných obojživelníků. Většinu tradičně tvořily ropuchy obecné (641), dalšími zastoupenými druhy byly: čolek obecný (3), skokan hnědý (1) a blatnice skvrnitá. Blatnic bylo letos přeneseno překvapivě hodně, a to 24 exemplářů! Je to poměrně zajímavé číslo, vzhledem k tomu, že teprve loni byl jejich výskyt na Panském rybníce prokázán, a to právě díky záchranným transferům.

 

 

   Montáž zábran za pomocí vrutů a aku-vrtačky. Hřebíky se v minulých letech příliš neosvědčily.  Foto J. Maštera

 

   Vybírání odchycených žab z pastí. Foto J. Jelínek

   Pohled na dokončenou část zábran . Foto J. Maštera

 

   Dvě z přenesených blatnic (Pelobates fuscus). Foto J. Jelínek

 

 

Početnost ropuch obecných na sledované lokalitě pravděpodobně, jak se zdá, kolísá v dvouletých cyklech – letos byla obdobná stavu z roku 2004, loni zase stavu z roku 2003. Uvidíme jak se bude situace vyvíjet v následujících letech, kdy bude projekt záchranných transferů pokračovat.

Poděkování opět patří všem zúčastněným na této záchranné akci a také ÚVR ČSOP, která přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

 

Přehled záchranných transferů obojživelníků u Panského rybníka v letech 2003 – 2006 je uveden v následující prezentaci:

  

Zachranne transfery u Kamenice.pdf

 

V   Rok pátý - 2007

V roce 2007 přinesla spolupráce ČSOP Jihlava a ZŠ Kamenice 332 zachráněných obojživelníků. Většinu tvořily opět ropuchy obecné (270), dalšími zastoupenými druhy byly: čolek obecný (37), skokan hnědý (3) a blatnice skvrnitá (22). Malý počet přenesených ropuch je pravděpodobně zapříčiněn kombinací velmi mírné zimy a suchého jara. Je pravděpodobné, že za těchto podmínek se rozmnožovala jen část jejich populace (na jiných lokalitách to bylo obdobně). Počty ostatních druhů se pohybují ve stejných hodnotách jako v předchozích letech, nárůst počtu zaznamenali čolci obecní.

 

 

   Instalace zábran na jaře 2007.  Foto J. Maštera

 

   Vybírání odchycených žab z pastí. Foto J. Jelínek

  Vypouštění přenesených žab k rybníku . Foto J. Jelínek

 

   Část z odchycených ropuch a  blatnic. Foto J. Jelínek

 

 

Poděkování opět patří všem zúčastněným na této záchranné akci a také ÚVR ČSOP, která přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

 

VI   Rok šestý - 2008

Začátkem března 2008 byly instalovány zábrany na ochranu migrujících obojživelníků u Panského rybníka u silnice II/351 za městysem Kamenice u Jihlavy. Zábrany byly tak jako v předchozích letech umístěny v km 45,300 – 45,430 vpravo na vnější hraně silničního příkopu a v km 45,430 – 45,800 za vnější hranou silničního příkopu na hranici pole-svah.

Zábrany sloužící k ochraně putujících obojživelníků byly opět zhotoveny z kašírované fólie šířky 50 cm, ukotvené pomocí dřevěných kolíků. Po určitých úsecích byly do země zapuštěny padací pasti (kbelíky) sloužící k odchytu obojživelníků. Zábrany s pastmi byly instalovány v délce cca 200 m podél silnice cca 1 km JV od Kamenice. Zábrany zbudovali členové ČSOP Jihlava ve spolupráci se ZŠ Kamenice a dalšími třemi dobrovolníky z řad veřejnosti.

Budování zábran bylo podpořeno v rámci projektu „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“, který je podporován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

V návaznosti na tuto akci od března do května přenesli žáci a žákyně ZŠ v Kamenici přes silnici celkem 614 obojživelníků, z toho 509 bylo ropuch obecných, 82 blatnic skvrnitých, 18 čolků obecných, 4 skokani hnědí a 1 rosnička zelená.

 

Následuje několik fotografií z průběhu instalace zábran na jaře 2008.  Foto J. Maštera

       

 

VII   Rok sedmý - 2009

Na jaře 2009 opět proběhla záchranná akce obojživelníků na jejich jarním tahu u Panského rybníka u Kamenice. V březnu byly instalovány zábrany a padací pasti, do začátku května pak probíhaly záchranné transfery žab a čolků přes silnic.

Od března do května přenesli žáci a žákyně ZŠ v Kamenici přes silnici celkem 403 obojživelníků, z toho 326 bylo ropuch obecných, 64 blatnic skvrnitých, 10 čolků obecných a 3 skokani hnědí.

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji tímto také všem zúčastněným na instalaci zábran a přenosech obojživelníků.

 

 

   Budování zábran na jaře 2009. Foto Jaromír  Maštera

 

   Blatnice skvrnité – skvosty zachraňované u Kamenice.

Foto Jaromír  Maštera

 

VIII   Rok osmý - 2010

V roce 2010 přinesla spolupráce ČSOP Jihlava a ZŠ Kamenice 667 zachráněných obojživelníků. Většinu měly tradičně ropuchy obecné (605), dalšími zastoupenými druhy byly: čolek obecný (9), skokan hnědý (14) a blatnice skvrnitá (39).

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosech obojživelníků.

 

   Budování zábran v březnu 2010. Foto Aneta Mašterová

   Vybírání odchycených žab z pastí a vypouštění k rybníku. Foto Jan Jelínek

 

IX   Rok devátý - 2011

V roce 2011 bylo přeneseno za spolupráce ČSOP Jihlava (instalace zábran) a ZŠ Kamenice (přenosy, rozebírání zábran) 808 jedinců obojživelníků. Počty jednotlivých druhů byly: ropuchy obecné - 748, čolek obecný - 14, skokan hnědý - 16, blatnice skvrnitá - 29 a rosnička zelená - 1 ex.

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosech obojživelníků.

 

   Budování zábran v březnu 2011. Foto Aneta Mašterová

   Vybírání odchycených žab z pastí a vypouštění k rybníku. Foto Jan Jelínek

 

X   Rok desátý - 2012

V roce 2012 bylo přeneseno za spolupráce sdružení Mokřady - ochrana a management, ČSOP Jihlava (instalace zábran) a ZŠ Kamenice (přenosy, rozebírání zábran) 757 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě:

             

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.

 

 

XI   Rok jedenáctý - 2013

V roce 2013 bylo přeneseno 1009 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě (společná pro dvě lokality):

             

                                                                                   celkové počty přenesených obojživelníků v jednotlivých letech

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji. Děkuji tímto také všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků, zejména pak ZŠ v Kamenici u Jihlavy.

 

 

 

XII   Rok dvanáctý - 2014

V roce 2014 bylo přeneseno 461 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě (společná pro dvě lokality):

             

V této lokalitě byl rok 2014 posledním, při kterém byly prováděny transfery popsaným způsobem. V druhé polovině roku 2014 byly v lokalitě vybudovány trvalé zábrany. V dalších letech bude sledována jejich účinnost.

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji. Děkuji tímto také všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků, zejména pak ZŠ v Kamenici u Jihlavy.

 

 

————————————————————————————————

Záchranné transfery obojživelníků u Svitáku

I   Rok první - 2012

V roce 2012 bylo na této nové lokalitě přeneseno za spolupráce sdružení Mokřady - ochrana a management, ČSOP Jihlava (instalace zábran, rozebrání zábran) a ZŠ Dušejov (přenosy) 515 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě:

             

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji tímto též všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků.

 

 

II   Rok druhý - 2013

V roce 2013 bylo přeneseno 1106 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě (společná pro dvě lokality):

             

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji. Děkuji tímto také všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků, zejména pak kolegům ze sdružení Mokřady – ochrana a management a ZŠ v Dušejově.

 

 

III   Rok třetí - 2014

V roce 2014 bylo přeneseno 461 jedinců obojživelníků. Podrobněji včetně fotodokumentace v závěrečné zprávě (společná pro dvě lokality):

             

Budování zábran bylo finančně podpořeno ÚVR ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkuji. Děkuji tímto také všem účastníkům instalace zábran, rozebírání zábran a přenosů obojživelníků, zejména pak kolegům ze sdružení Mokřady – ochrana a management a ZŠ v Dušejově.

 

 

 

————————————————————————————————

Záchranné transfery obojživelníků u Luk nad Jihlavou

v roce 2007

V roce 2007 proběhla záchranná akce na ochranu putujících obojživelníků u Řehořova rybníka u Luk n.J., a to za spolupráce ČSOP Jihlava a místního skautského sdružení. V minulých letech bylo opakovaně zjišťováno minimálně několik desítek přejetých obojživelníků na silnici u Řehořova rybníka. Mimo jiné vzhledem k nevhodným terénním podmínkám (spodní voda) neproběhly záchranné transfery v roce 2007 úplně bez komplikací, ale i přesto bylo přeneseno celkem 395 obojživelníků (298 ropuch obecných a 97 skokanů hnědých). Úspěšnost transferů však nebyla úplně tak vysoká, jak bychom si přáli (cca 88 %). V dalších letech již v této lokalitě transfery prováděny nebyly.

 

   Budování zábran na jaře 2007. Foto J. Maštera

   Pohled na dokončenou část zábran. Foto J. Maštera

 

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, ať už pomáhali instalovat zábrany, přenášeli obojživelníky či zá­brany sklízeli a také ÚVR ČSOP, která přenosy finančně podpořila v rámci programu Ochrana biodiverzity.

 

Zpět na Ochranu obojživelníků v praxi

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2014 jaromir.mastera@gmail.com